wtorek, 20 stycznia 2009

APOKALYPSEN – SYNDAFLODEN som kommer att drabba kungariket Sverige

Lovad vare Jesus Kristus.

APOKALYPSEN – SYNDAFLODEN som kommer att drabba kungariket Sverige

”Detta tecken som kommer att visas på himmelen är tecknet på Apokalypsens början”.

Människorna har vandrat bort från Gud. Det är satan som försäker att ta i besittning Kyrkan. Herre Gud vill inte tillåta detta, Han kommer att sända straff över människor så att de återvänder till Gud. Dessa straff finns nedskrivna i Bibeln – i Apokalypsen (Uppenbarelseboken), men de är chiffrerade ”till en viss tid”.
Dessa straff som kommer att drabba människor har meddelats av Modern till Herre Jesus Maria i ”Fatimabudskapet”. De finns nedskrivna av syster Lucia tillsammans med ”den Tredje Fatimahemligheten”. På befallning av Modern till Herre Jesus, Maria, skulle innehållet i ”Fatimabudskapet” kungöras till hela världen. Handlingarna överlämnades år 1953 till påven Pius XII. Syster Lucia hade skrivit på kuvertet som innehöll handlingarna att de fick offentliggöras till hela världen efter år 1960. Meningen med det var att människor skulle återvända till Gud då de fick känna till de straff som skulle drabba dem.
Påven Johannes XXIII, efter att ha gjort sig bekant med innehållet i den hemliga handlingen, blev förfärad och konstaterade att de i budskapet varslade om straffen gäller inte hans ”Tid”. ”Den tredje hemligheten från Fatima” tilsammans med de nedskrivna straffen hamnade i Vatikanens kassaskåp.
Påven Paulus VI, efter att ha läst „Fatimabudskapet” vägrade att offentliggöra ”Den tredje hemligheten från Fatima”. Under Kuba-krisen däremot gjorde påven Paulus VI några avsnitt ur ”Den tredje hemligheten från Fatima” tillgängliga till de oense parterna. Krigets utbrott blev det inte utan de oense parterna undertecknade ett fredsavtal.
Påven Johannes Paulus II, efter att ha gjort sig bekant med „Fatimabudskapet”, skickade handlingen till kassaskåpet utan att utföra Modern till Herre Jesus, Marias befallning att meddela det av syster Lucia nedskrivna innehållet i ”Fatimabudskapet” till hela världen.
Själva ”Himlen” fick ingripa hos påven Johannes Paulus II på natten beträffande meddelande av innehållet i ”Fatimabudskapet” till hela världen. Detta tillkännages i Stefan Budzynskis bok ”Guds beröring”, på sid. 91. Man kan endast ana att den Heligaste Maria, Modern till Herre Jesus, hade uppenbarat för påven världens framtida tragiska öde. När påven såg de faror som skulle drabba världen, fick han gråta.
”Fatimabudskapet” har översatts, såsom ”Den tredje hemligheten från Fatima”, från portugisiska till italienska. Översättningen omfattar:

1. ”Den tredje hemligheten från Fatima” inklusive ”Fatimabudskapets” avsnitt som gäller ”Straffen”.
2. Förutsett förlopp av det tredje världskriget.
3. Störningar i naturen.
4. Senare budskap överlämnade till syster Lucia.
5. Guds Moders budskap från 1954.
6. Herre Jesu ord beträffande igenkännande av ”Tiden”, inträngande av en ”Planetoid-stenblock” in i jordens luftrum samt hur man ska bete sig för att inte förintas.

Kardinal Joseph Ratzinger, troskongregationens ordförande, erhöll den översatta texten av ”Den tredje hemligheten från Fatima” från påven Johannes Paulus II, så att han skulle meddela den till hela världen på teve.
Texten av ”Den tredje hemligheten från Fatima” finns utgiven i Stefan Budzynskis bok ”Guds beröring”, på sid. 72.
Påven Johannes Paulus II överlämnade ett exemplar av översättningen av ”Fatimabudskapet”, som i sin helhet betecknas som ”Den tredje hemligheten från Fatima” till den polske katolske författaren Stefan Budzynski för bearbetning och tryckt utgivning i Polen. Hela det ”Fatmabudskapet”, vilket skrivits ner som ”Den tredje hemligheten från Fatima”, blev utgivet i boken med titeln ”Förutsägelser för världen”, med titeln ”Fatima 117” och är en sann översättning nedskriven av syster Lucia.

Vilka straff kommer att drabba mänskligheten över hela världen?
1. Det kommer att bryta ut krig i vilka kärnvapen kommmer att användas. I Asien kommer Kina att förklara krig mot Ryssland och därafter mot arabstaterna runt Persiska viken, mot staterna runt Kaspiska havet, mot Sydeuropa, och då kastar de kärnmissiler över hela världen.
2. Det tyska partiet NPD kommer att ta över makten i Tyskland och förklara krig mot Polen, Tjekien, Slovakia, Ryssland, i syfte att återvinna det gamla Königsberg från Ryssland, mot Litauen, Lettland, Estland, Danmark samt mot Österrike för att ansluta det till det ”Stora Tyskland”
3. Explosioner av kärnbomber kommer att orsaka jordbävningar.
4. ÖVERSVÄMNING på det norra halvklotet orsakad av uppdykande av ett ”Nytt land” från under Norra ishavets vatten.
5. Jordbävningar.
6. Vulkaner kommer att ha utbrott.
7. En „Planetoid-stenblock” kommer att tränga in i jordens luftrum och falla ner in i Atlantiska oceanens vatten, i närheten av Karibiska havet, och vålla fruktansvärd förstörelse inom området av Karibiska havet och de tre Amerikerna.
8. Gas kommmer att tränga in genom förstörda jonosfären och ut ur havsdjupet och förgifta luften över hela jorden.
Modern till Herre Jesus, Maria, vill rädda så många som möjligt utav människor i Sverige från ÖVERSVÄMNINGEN, de som tror på Gud Fader och Hans Son Jesus Kristus.

Efter det att TECKNET som varslar om Apokalypsen visar sig på himmelen, bör man inom 30 dagar lämna det av översvämningen hotade området och förflytta sig till Sveriges bergstrakter. När vattnet har rinnit bort kan man återvända hem om inte terrängen hade satts under vatten.
Djupa rörelser vid Atlantens botten kommer att vålla uppdykande av ett „Nytt stort land” ut ur havets djup, vilket i sin tur kommer att leda till översvämning av lågländerna i Sverige. Befolkningen som bor i norra Sverige kommer att lämna dessa trakter då man börjar erfara bävningarna på havets botten. De måste bara underrättas om var de kommer att vara säkra mot vattnet som kommer att lyftas upp och översvämma norra Sverige.
Befolkningen och djur bör riktas mot höglandstrakterna söderut, långt borta från polcirkeln, inom 30 dagar efter det att ”TECKNET” visar sig på himmelen, så att de får rädda sig från att drunkna.
Sveriges befolkning som bor på låglandstrakterna i västra delen: Dalsland, Västergötaland, och i södra delen: Skåne, bör lämna dessa trakter och förflytta sig mot Sveriges höglandstrakter, närmare till fjällen. In i dessa terränger kan en hög våg av vatten tränga in after det att den översvämmer Danmark.
Låglandstrakterna vid Sveriges östra kust kommer att översvämmas av havsvatten. De städer och hamn som ligger vid själva havsstranden kommer att sättas under vatten. Det är nu svårt att bedöma hur hög blir den våg som kommer att förflytta sig längs Norska havet eller till vilken nivå vattnet stiger i hav och oceaner. Man måste lämna sin bostad, endast för en kort tid, inom 30 dagar från kännbara bävningar under Norra ishavets botten, för att man inte drunknar. Vattennivå i Östersjön kommer att stiga med några meter jämfört med dagens nivå. Vatten som flyter in i Östersjön kommer att sjunka långsamt tills vattennivå jämnar ut sig på alla hav och oceaner som är förbundna med varandra, men förblir högre än idag.

Det kommmer att tränga in i jordens område en ”Planetoid-stenblock” från stjärnkonstellationen Lejonet och fall ner i Atlantiska oceanens vatten nära Karibiska havet, och vålla jordbävningar på djupet, förintelse av öar och delar av fastlandet samt förstörelse på öar och stränder i alla tre Ameriker. Höga havsvågor som uppstår, „Tsunami”, kommer att störta ner med jättestyrka på öar och stränder av Ameriker, Afrika och Europa, vållande enorma skador.
Genom jonosfären, som förstörs av inträngandet av ”Planetoid-stenblocken” till jordens område, kommer gas att flyta in från rymden och havsdjupet och kommer att förgifta luften över hela jorden.
Hela utgåvan av ”Den tredje hemligheten från Fatima” innehåller, i kapitlet ”Herre Jesu Kristi ord”, upplysningar om ”Ord” riktade till mänskligheten om hur man känner igen ”Tiden” då ”Planetoid-stenblocken” tränger in jordens område: ”Det kommer att börja på en mycket kall natt. Åskknallar och jordbävningar kommer att vara två dagar och två nätter. Detta blir bevis att Gud är Herre över allt”. Han ger er tecken: den sista natten (den andra) blir mycket kall, vinden kommer att blåsa och efter en viss tid kommer det åskknallar. Stäng då dörrar och fönster och prata inte med någon som helst som inte hör hemma. Knäböj hemma under korset, ångra era synder och be Modern till Herre Jesus om omsorg. Den som inte lyssnar till detta råd förgås ögonblickligen. Hans hjärta härdar inte ut detta åsyn.
Luften bilr genomsyrad av gas och gift. Den sprider sig över hela jorden, man ska vistas i stängda utrymmen och tända ljus.

På den tredje dagen kommer eld och jordbävningar och dagen efter kommer solen att lysa igen.
För att man ska rädda sitt liv måste man vända sig till Herre Jesu Moder Maria i bön:
„Heliga Drottning, människors förmedlare, vår enda tillflykt och vårt enda hopp, var barmhärtig mot oss”.

Wanda Stańska-Prószyńska

Warszawa, den 17 december 2008

För att rädda fartyg ska man avsegla mot sydpolen och avvakta översvämningen i södra Afrikas hamn, och därefter återvända till Östersjön.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz