wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE SŁOWACJĘ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA, która dotknie ludność SŁOWACJI


Informuje ludność SŁOWACJI, że na podstawie przekazu Matki Pana Jezusa Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła Łucji ogłoszenie tej „Przepowiedni”, na cały świat. W „Orędziu” tym Matka Pana Jezusa Maryja, wzywa ludzkość całego świata, do powrotu do Boga, aby ludzie nie lekceważyli treści zawartej w „Orędziu” fatimskim, gdyż mogą dotknąć ich „Kary”, które są przekazane w tym „Orędziu”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.

Są to „Słowa” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej
w Kościele, podczas Mszy św. dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ ZNAK”, który pokąże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam PAN BÓG decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie mają dotknąć cały świat. Jak dotrzeć do ludzi, żeby zmienili swoje życie i powrócili do Boga, żałując za swoje grzechy i złe uczynki.
Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Próbował papież Jan Paweł II, przybliżyć młodzież do Boga, organizując spotkania z młodzieżą z całego świata, co roku w innym miejscu. Na ten temat jest podane w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga” cytuje: W rozmowie na temat licznych
objawień Maryjnych papież Jan Paweł II postawił biskupowi Hnilicy jakże wymowne i dramatyczne pytanie:

„Ilu potrzeba dziś sprawiedliwych, żeby uratować świat?’

Nie jest to pytanie retorycznie sformułowane przez głowę widzialnego Kościoła, ale będące jakby aluzją do droczenia się z Panem Bogiem przez Abrahama, który ciągle zmniejszał liczbę sprawiedliwych, aby przez ich wzgląd miasto zostało ocalone (Rdz 18,22-33).
Zdaniem autora zadziwiające pytanie papieża Jana Pawła II zostało świadomie i celowo postawione i być może ma związek z jego prywatnymi objawieniami.

„Kary”, przekazane w „Orędziu” fatimskim są przerażające, jeżeli dostojnicy kościoła, papieże po zapoznaniu się z treścią „Orędzia”, nie chcieli przekazać je całemu światu, tylko z powrotem zamykali w sejfie watykańskim, a czas płynie, ludzie się nie nawracają, są w ręku szatana swych nawyków. Jak dotrzeć do tych ludzi, jeżeli nawet prasa nie chce poruszać tematu Apokalipsy. Papież Jan Paweł II, dopiero po „Wizji”, jaką miał w 1982 roku, w nocy w swoim apartamencie poprosił o przetłumaczenie z języka portugalskiego treści „Orędzi” fatimskich, które przekazała Matka Boża Maryja Łucji, do spisania i do ogłoszenia całemu światu. Jeden egzemplarz tłumaczenia z języka portugalskiego Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej siostry Łucji, papież Jan Paweł II przekazał Kardynałowi
Ratzingerowi prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary do ogłoszenia przez telewizje całemu światu. Drugi egzemplarz tłumaczenia z języka portugalskiego
Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej siostry Łucji, przekazał papież Jan Paweł II, polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu do opracowania i wydania drukiem w Polsce. Tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, został wydany w książce Pt. ‘Przepowiednie dla świata”, między innymi przepowiedniami:
„FATIMA 1917”. Sam tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, Stefan Budzyński ogłosił w książce Pt. „Dotknięcie Boga” w artykule „Orędzie Madonny z Akita a III tajemnica fatimska”.

Co jest przekazane w FATIMIE 1917.

Wybuchną wojny, w Azji i Europie, w których zostanie użyta broń jądrowa.
Chiny mając dużo ludności dążą do szybkiego rozwoju gospodarczego swego kraju. Potrzebne są im nowe tereny, bogate w pokłady ropy gazu i innych minerałów. Takie tereny są w Azji i należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Po pokonaniu Rosji na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę: krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Europie Południowej i rzucą pociski jądrowe na cały świat.

W Europie wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Słowacji, Czechom i Rosji.
Partia niemiecka NPD, której szefem jest Pan Udo Voigt, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest utworzenie „Wielkich Niemiec”. Partia NPD, po dojściu do władzy, zażąda zwrotu terenów należących do Niemiec przed drugą wojna światową, od Polski, Czech i Rosji. Nie otrzymawszy ich, sięgnie po nie sama, wydając wojnę Polsce i Rosji o dawny Królewiec-Kaliningrad. Nastąpi atak wojsk niemieckich z Drezna na teren Sudetów. Wojsko niemieckie na terenach zdobytych w Polsce, będą niszczyć wszystko i mordować ludność polską zamieszkałych na tych terenach. Z Berlina wojsko niemieckie wtargnie w granice Polski, podążając przez Poznań w kierunku Warszawy. Od strony Północnej zostanie zaatakowany Szczecin, a z morza Kołobrzeg, Gdańsk, Gdynia i inne miejscowości nadmorskie.
Po pokonaniu Polski, Niemcy wydadzą wojnę Czechom i Słowacji. Do utworzenia „Wielkich Niemiec”, partii NPD, potrzebne są tylko tereny tych państw, bez ludności Słowiańskiej. Ludność z tych terenów musi zginąć, jeżeli sama ich nie opuści.

Wojsko niemieckie z morza zaatakuje Kaliningrad, dawny niemiecki Królewiec, podczas wojny Chin z Rosją.

Na temat wydania wojny przez Niemcy, Polsce jest podane w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Cytuje: „To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. Polska, Czechy i Słowacja
wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną
obronę przeciwko Niemcom”.

Tylko przeciwstawienie się Niemcom, przez Słowacje, Czech i Polskie uda się pokonać wojsko niemieckie, ratując życie ludności, zamieszkałej w tych państwach.

Polska, która należy do Unii Europejskiej jak i Niemcy, jest trudno przyjąć informacje, że Niemcy zaatakują państwa należące do UE, aby stworzyć „Wielkie Niemcy”?

A to, ma się stać!

Będzie to, dopiero zrozumiałe podczas Apokalipsy, którą zapowie „ZNAK” na niebie – Niemcy mają być zniszczone. Siostra Łucja zapisując treść „Orędzia” fatimskiego, nie mogła zrozumieć całości przekazu Matki Bożej Maryi, czego dotyczy, podając urywki np. „W swej nienawiści nie zorientują się, że sympatia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji”.
Ten urywek, dotyczy Niemiec – to, co zrobią Niemcy po zaatakowaniu Kaliningradu i jego zdobyciu. Wymordują ludność rosyjską, zamieszkałą w Kaliningradzie.

Podane jest w „Orędziu” fatimskim: „Walczyć z sobą będą również sami Niemcy”- dotyczy to dojścia do władz w Niemczech partii NPD, która
obali rząd istniejący w Niemczech.

„Rosja wywrze na tym kraju całą swoją wściekłość, za cios zadany z tyłu, za
porażki na wschodzie, za widmo klęski”.
Po przegranej wojnie Rosji z Chinami, wojsko rosyjskie zaatakuje Kaliningrad
zdobyty przez wojsko niemieckie. Po pokonaniu Niemców i odzyskaniu przez Rosję Kaliningradu, armia rosyjska runie na Niemcy, aby się mścić za atak wojsk niemieckich na Kaliningrad, podczas wojny Chin z Rosją, za cios zadany tyłu, za porażki na wschodzie, za widmo klęski.

Rosja straci tereny w Azji, pozostanie tylko na terenie Europy. Aby wyładować
całą swoją wściekłość, armia rosyjska wtargnie na teren Niemiec, niszcząc wszystko i mordując ludność niemiecką. Podane jest w „Orędziu” fatimskim, że
armia rosyjska dojdzie do Atlantyku – wtargnie na teren Belgii lub Francji.
Ruszą przeciwko armii rosyjskiej inne bezpośrednio zagrożone narody. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast niemieckich.

Stolice: Słowacji i Czech, zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu armii rosyjskiej, która będzie się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Ukraina też zostanie niszczona przez armię rosyjską.

Rząd Słowacki i Czeski wiedząc, o zniszczeniu stolic swych państw przez armię rosyjską, czy temu nie można zapobiec, aby armia rosyjska ominęła terytorium Czech i Słowacji, np zniszczyć most lub tunel, zniszczyć duży odcinek drogi i skierować ruch w innym kierunku.

Północne tereny Niemiec będą pod wodą z „Potopu”.
Należy pomyśleć jak skierować armię rosyjską na ominięcie Czech i Słowacji.
Nad tym niech pomyślą fachowcy : Słowacji, Czech i Polski.

Na samej Północy pod dnem Morza Arktycznego, wystąpią trzęsienia ziemi, spowodowane wyłonieniem się „Nowego dużego lądu”. Trzęsienia ziemi będą się nasilać do coraz gwałtowniejszych, aż nastąpi wybuch w głębi ziemi. Woda z lodem i dnem morskim zostanie głębinowym wybuchem wydźwignięta do góry. Dno morskie zostanie dużym „Nowym lądem” na Północy. Woda z lodem spadną na tereny lądowe, zalewając i zatapiając, oraz do mórz i oceanów, podnosząc w nich poziom wody do bardzo dużej wysokości. Wysoka fala wody w Oceanie Atlantyckim to „POTOP”. Woda płynąc bardzo wysoką falą, będzie zalewała i zatapiała nizinne tereny brzegowe lądu i wysp. Dotknie to bardzo wiele nizinnych terenów brzegowych lądu. Porty i miasta zbudowane na nizinach blisko brzegu lądu zostaną całkowicie zalane wodą. Ludność zamieszkała na terenach nizinnych, przy brzegu morskim, aby nie utonąć, powinna opuścić ten teren i przenieść się w bezpieczne miejsce.

Wkrótce po wybuchu pod dnem Morza Arktycznego, wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Morza Środziemnego, wywołane naciskiem lądu Afryki na ląd Europy. Wywołane głębinowym trzęsieniem ziemi wysokie fale morskie „Tsunami” z olbrzymią siła runa na brzegi lądów i wysp Morza Śródziemnego, powodując na nich duże zniszczenia. Wybuchną wulkany.
Wulkan Etna zaleje lawą i zasypie popiołem wulkanicznym całą wyspę Sycylię.
Wygasły wulkan Wezuwiusz, potwornym wybuchem zniszczy duży teren, w tym Rzym i Watykan. Wystąpią trzęsienia ziemi i ruchy górotwórcze na terenie Alp Francuskich i w Szwajcarii.
Głębinowe trzęsienia ziemi pod rzeką Ren, spowodują, zapadnięcie płyty i ulegnie zniszczeniu wiele miast w Zagłębiu Rury, na terenie Westfalii w Niemczech.

W Biblii-Apokalipsie w rozdziale 17, wersety od 1., do 18., jest w nich zapisane przez św. Jana apostoła i zaszyfrowany przekaz Boga Ojca, a dotyczący Chin. Obecnie jest już bez szyfru, przekazany przez Matkę Bożą Maryję w „Orędziu” fatimskim. Ludzie, którzy przedtem wierzyli w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i odeszli od wiary w Boga i nie chcą powrócić do Boga, zostaną podczas wojny zniszczeni przez wojsko chińskie.

Chiny, naród niewierzący w Boga, ma za zadanie podczas wojny, zniszczyć tych, co wierzyli przedtem w Boga, a teraz odeszli od Boga i czynią źle.
Kara jaka dotknie Europę Południową, to wtargnięcie na teren Morza Śródziemnego armii chińskiej. Zadaniem wojska chińskiego będzie niszczenie wszystkiego i mordowanie ludności białej rasy.

Armia chińska, po wymordowaniu ludności na terenach Arabskich, wtargnie na
teren Morza Śródziemnego. Podzieli się na dwie części. Jedna część wojska chińskiego zaatakuje Grecje i wyspy na Morzu Egejskim, potem przez Bułgarię i Serbię będą podążać w kierunku rzeki Dunaj, po drodze niszcząc i mordując ludność Bułgarii i Serbii. Doliną rzeki Dunaju z Serbii, będą podążać Chińczycy w kierunku Niemiec i Francji przez Budapeszt, Bratysławę i Wiedeń. Jest tylko podane, że wojsko chińskie podążając doliną rzeki Dunaj nie zaatakują Wiednia.
Przypuszczam, że wojsko chińskie na terenie Słowacji i w Bratysławie będzie szukało żywności, na wyżywienie armii.

W Lesie Bawarskim w Niemczech na przeciw armii chińskiej, stanie wojsko państw zagrożonych najazdem armii chińskiej na Francje, Belgie, Hiszpanie i inne państwa. Niemożliwość obrony, ze strony państw zagrożonych. Nadlecą samoloty i armia chińska zostanie zniszczona.

Druga część armii chińskiej zaatakuje z Morza Adriatyckiego Chorwacje i Włochy, niszcząc wszystko i mordując ludność rasy białej. Wojsko chińskie wtargnie do zburzonego Rzymu i Watykanu, wybuchem wulkanu Wezuwiusza,
aby tam dokonać dalszych zniszczeń i wymordować księży w Watykanie i ludność Rzymską. Po dokonaniu zniszczeń i mordu na terenie Chorwacji i Włoch, armia chińska doliną rzeki Po podąży na spotkanie z pierwszą częścią armii chińskiej w pobliżu granicy z Francją. Na przeciw armii chińskiej w Alpach w pobliżu góry Mont Blanc stanie wojsko państw zagrożonych, znów nadlecą samoloty i armia chińska zostanie zniszczona.

Na teren ziemi wtargnie duża „Asteroida-głaz” z kosmosu i rozpalona do czerwoności przez opór powietrza, runie w wodę Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując olbrzymie zniszczenia na terenie Ameryk. Upadek tak dużego głazy, na dno Oceanu Atlantyckiego wywoła
trzęsienia ziemi i potwornie wielkie fale morskie ‘Tsunami”, które runą z olbrzymią siła na wyspy i brzegi lądu Ameryk, Afryki i Europy, powodując olbrzymie zniszczenia.

„Słowa” Pana Jezusa dotyczące wtargnięcia „Głazu” z kosmosu w obszar ziemi. „Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nieodwracalna.
nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałując za swe grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. ogarnie całą ziemię.

Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie.
Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą jaką Bóg zesłał od stworzenia świat. Jedna trzecia ludzkości zginie.

Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22 01-651 Warszawa, Polska
Warszawa, dnia 18 lutego 2009 roku
Ps.
Trzęsienia głębinowe ziemi mogą spowodować zawalenie się budynku i konieczność opuszczenia domu, aby nie być zasypanym gruzem. Na zewnątrz jest powietrze zatrute. Należy prosić Matkę Pana Jezusa Maryję o ratunek, mówiąc:

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”.

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

W Internecie jest Trzecia Tajemnica Fatimska, po polsku i po angielsku, można się zapoznać z jej treścią.
Przepraszam, tłumaczenia na język słowacki dokonano za pomocą Jnternetu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz